I. TYTUŁ PROJEKTU


  II. CZAS REALIZACJI PROJEKTU

  (podać dokładną datę do kiedy będzie realizowany projekt)


  III. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

  1. Imię i nazwisko / nazwa instytucji:

  2. Adres e-mail:

  Telefon kontaktowy:


  3. Adres zamieszkania/adres siedziby instytucji (podać dokładny):


  4. Numer rejestru, a w przypadku osób fizycznych numer dowodu osobistego:


  5. Sfera, jaką reprezentuje Wnioskodawca (kultura/edukacja):


  6. Osoba wyznaczona jako koordynator projektu (nie podlega zmianie, punkt V.2 regulaminu):


  7. Osoba/y, które brały udział w szkoleniach realizowanych przez Organizatora (punkt V.2 regulaminu):


  8. Opis dotychczasowych doświadczeń w obszarze edukacji i/lub animacji kulturowej:

  (maks. 1000 znaków liczonych ze spacjami)


  IV. PARTNERSTWO

  1. Z kim planowane jest partnerstwo? (opis planowanego podziału zadań, ról w projekcie):
  (maks. 1500 znaków liczonych ze spacjami)

  2. Opis planu kontynuacji działań z Partnerem po zakończeniu realizacji projektu::
  (maks. 1000 znaków liczonych ze spacjami)


  V. SYNTETYCZNY OPIS PROJEKTU:
  (maks. 500 znaków liczonych ze spacjami)


  VI. UCZESTNICY PROJEKTU/GRUPA ODBIORCZA:

  1. Charakterystyka do kogo jest skierowany projekt, ile szacunkowo osób będzie brało w nim udział, w jakim są wieku itd.:
  (maks. 1500 znaków liczonych ze spacjami)

  2. Uzasadnienie wyboru grupy docelowej oraz przedstawienie, w jaki sposób będzie prowadzony nabór/ rekrutacja (jeśli będzie otwarta w ramach projektu)?
  (maks. 1000 znaków liczonych ze spacjami)


  VII. UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU:

  1. Główne problemy/trudności, do rozwiązania których przyczyni się projekt?
  (maks. 1000 znaków liczonych ze spacjami)

  2. Skąd wiadomo, że jest taka potrzeba/na jakiej podstawie zdiagnozowane zostały problemy?
  (maks. 1000 znaków liczonych ze spacjami)


  VIII. CELE PROJEKTU:

  1. Jaki jest/są cel/cele projektu?
  Cel powinien być SMART czyli S - skonkretyzowany, M - mierzalny, A - osiągalny, R - realny, dający rezultat, T – określony w czasie, rozliczany
  (maks. 500 znaków liczonych ze spacjami)


  IX. KONCEPCJA PROJEKTU/DZIAŁANIA PROJEKTOWE:

  1. Elementy składowe zadania (opis poszczególnych działań realizowanych w ramach zadania)
  (maks. 4500 znaków liczonych ze spacjami)

  2. Krótki opis szkolenia / wizyty studyjnej (temat, cel, odbiorcy, planowany termin, miejsce, osoba prowadząca) – jeśli w projekcie zaplanowano to działanie – patrz pkt. V.12 Regulaminu konkursu.
  (maks. 2000 znaków liczonych ze spacjami)

  3. Sposób promocji zadania.
  (maks. 500 znaków liczonych ze spacjami)

  4. Harmonogram realizacji zadania:

  Lp. Działania w zakresie realizowanego projektu, (z uwagi na to, że harmonogram będzie załącznikiem do umowy o dofinansowanie. Prosimy o dokładne przemyślenie terminów realizowanych działań) Termin realizacji poszczególnych działań (od - do)
  1. od
  do
  2. od
  do
  3. od
  do
  4. od
  do
  5. od
  do
  6. od
  do
  7. od
  do
  8. od
  do
  9. od
  do
  10. od
  do


  5. Zaangażowanie społeczne: W jakim stopniu projekt włączy do współpracy lokalną społeczność i będzie wykorzystywał zasoby lokalnego środowiska? (Tu należy wykazać zaangażowany kapitał społeczny, wkład osobowy oraz wkład rzeczowy.)
  (maks. 3000 znaków liczonych ze spacjami)


  X. REZULTATY:

  1. Opisz jakich efektów spodziewasz się po zakończeniu realizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem trwałości osiągniętych rezultatów i podziałem na rezultaty twarde (np. ilość warsztatów, ilość osób) i miękkie (np. podniesienie świadomości, wiedzy, zintegrowanie lokalnej społeczności).

  OPIS ZAKŁADANYCH REZULTATÓW
  MIĘKKIE - niepoliczalne
  (maks. 300 znaków liczonych ze spacjami)
  TWARDE - policzalne
  1. Liczba uczestników projektu w wieku przedszkolnym lub młodszym*
  2. Liczba uczestników projektu w wieku 6-14*
  3. Liczba uczestników projektu w wieku 14-19*
  4. Liczba opiekunów (rodziców, opiekunów – nie pracowników)*
  5. Liczba wolontariuszy zaangażowanych w realizację projektu*
  6. Liczba nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu**
  7. Liczba animatorów kultury zaangażowanych w realizację projektu**
  8. Ilość szkoleń/zajęć/warsztatów/wizyt studyjnych dni
  tematy
  godziny
  9. Przewidywane miejsca (miejscowości) realizacji wydarzeń projektowych
  Liczba biernych uczestników (ludzie z zewnątrz, publiczność, osoby postronne, itp.). Proszę podzielić na wydarzenia, np. Happening – Ozimek, 250 os.
  11. Czy reprezentanci samorządów (wsi, miast, gmin, powiatów, województwa) wezmą udział w realizacji projektu? TakNie
  Czy będą uczestnikami? TakNie
  Czy będą odbiorcami biernymi projektu? TakNie

  *Interesuje nas liczba dzieci i dorosłych tzw. bezwzględna tzn. jeśli dziecko lub dorosły brało udział w wielu warsztatach liczymy je tylko raz
  **Jeśli nauczyciel jest jednocześnie animatorem kultury liczymy go osobno w obu wierszach tylko w przypadku gdy spełniał obie role w projekcie


  XI. BUDŻET PROJEKTU:  1. Nazwa kosztu (sposób rozliczenia np. fv/rachunek)
  Jednostka miary
  Liczba jednostek
  Cena jednostkowa
  Wartość
  Środki Organizatora konkursu
  Finansowy wkład własny Wnioskodawcy
  2. Nazwa kosztu (sposób rozliczenia np. fv/rachunek)
  Jednostka miary
  Liczba jednostek
  Cena jednostkowa
  Wartość
  Środki Organizatora konkursu
  Finansowy wkład własny Wnioskodawcy
  3. Nazwa kosztu (sposób rozliczenia np. fv/rachunek)
  Jednostka miary
  Liczba jednostek
  Cena jednostkowa
  Wartość
  Środki Organizatora konkursu
  Finansowy wkład własny Wnioskodawcy
  4. Nazwa kosztu (sposób rozliczenia np. fv/rachunek)
  Jednostka miary
  Liczba jednostek
  Cena jednostkowa
  Wartość
  Środki Organizatora konkursu
  Finansowy wkład własny Wnioskodawcy
  5. Nazwa kosztu (sposób rozliczenia np. fv/rachunek)
  Jednostka miary
  Liczba jednostek
  Cena jednostkowa
  Wartość
  Środki Organizatora konkursu
  Finansowy wkład własny Wnioskodawcy
  6. Nazwa kosztu (sposób rozliczenia np. fv/rachunek)
  Jednostka miary
  Liczba jednostek
  Cena jednostkowa
  Wartość
  Środki Organizatora konkursu
  Finansowy wkład własny Wnioskodawcy
  7. Nazwa kosztu (sposób rozliczenia np. fv/rachunek)
  Jednostka miary
  Liczba jednostek
  Cena jednostkowa
  Wartość
  Środki Organizatora konkursu
  Finansowy wkład własny Wnioskodawcy
  8. Nazwa kosztu (sposób rozliczenia np. fv/rachunek)
  Jednostka miary
  Liczba jednostek
  Cena jednostkowa
  Wartość
  Środki Organizatora konkursu
  Finansowy wkład własny Wnioskodawcy
  9. Nazwa kosztu (sposób rozliczenia np. fv/rachunek)
  Jednostka miary
  Liczba jednostek
  Cena jednostkowa
  Wartość
  Środki Organizatora konkursu
  Finansowy wkład własny Wnioskodawcy
  10. Nazwa kosztu (sposób rozliczenia np. fv/rachunek)
  Jednostka miary
  Liczba jednostek
  Cena jednostkowa
  Wartość
  Środki Organizatora konkursu
  Finansowy wkład własny Wnioskodawcy
  11. Nazwa kosztu (sposób rozliczenia np. fv/rachunek)
  Jednostka miary
  Liczba jednostek
  Cena jednostkowa
  Wartość
  Środki Organizatora konkursu
  Finansowy wkład własny Wnioskodawcy
  12. Nazwa kosztu (sposób rozliczenia np. fv/rachunek)
  Jednostka miary
  Liczba jednostek
  Cena jednostkowa
  Wartość
  Środki Organizatora konkursu
  Finansowy wkład własny Wnioskodawcy
  13. Nazwa kosztu (sposób rozliczenia np. fv/rachunek)
  Jednostka miary
  Liczba jednostek
  Cena jednostkowa
  Wartość
  Środki Organizatora konkursu
  Finansowy wkład własny Wnioskodawcy
  14. Nazwa kosztu (sposób rozliczenia np. fv/rachunek)
  Jednostka miary
  Liczba jednostek
  Cena jednostkowa
  Wartość
  Środki Organizatora konkursu
  Finansowy wkład własny Wnioskodawcy
  15. Nazwa kosztu (sposób rozliczenia np. fv/rachunek)
  Jednostka miary
  Liczba jednostek
  Cena jednostkowa
  Wartość
  Środki Organizatora konkursu
  Finansowy wkład własny Wnioskodawcy
  16. Nazwa kosztu (sposób rozliczenia np. fv/rachunek)
  Jednostka miary
  Liczba jednostek
  Cena jednostkowa
  Wartość
  Środki Organizatora konkursu
  Finansowy wkład własny Wnioskodawcy
  17. Nazwa kosztu (sposób rozliczenia np. fv/rachunek)
  Jednostka miary
  Liczba jednostek
  Cena jednostkowa
  Wartość
  Środki Organizatora konkursu
  Finansowy wkład własny Wnioskodawcy
  18. Nazwa kosztu (sposób rozliczenia np. fv/rachunek)
  Jednostka miary
  Liczba jednostek
  Cena jednostkowa
  Wartość
  Środki Organizatora konkursu
  Finansowy wkład własny Wnioskodawcy
  19. Nazwa kosztu (sposób rozliczenia np. fv/rachunek)
  Jednostka miary
  Liczba jednostek
  Cena jednostkowa
  Wartość
  Środki Organizatora konkursu
  Finansowy wkład własny Wnioskodawcy
  20. Nazwa kosztu (sposób rozliczenia np. fv/rachunek)
  Jednostka miary
  Liczba jednostek
  Cena jednostkowa
  Wartość
  Środki Organizatora konkursu
  Finansowy wkład własny Wnioskodawcy
  RAZEM

  XII. PODPIS WNIOSKODAWCY:


  (prosimy o podanie imienia i nazwiska osoby upoważnionej do podpisania oraz podpisanie wersji wydrukowanej)


  XIII. OŚWIADCZENIA:  XIV. OŚWIADCZENIA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  • 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. Św. Wojciecha 13, 45-023 Opole.
  • 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych oraz rozliczeniowo-statystycznych związanych z konkursem i udziałem w projekcie „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Opolskie” na podstawie . art. 6 ust 1 pkt a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  • 3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia finansowego oraz merytorycznego konkursu „EDUKO – Bardzo Młoda Kultura 2019–2021- Opolskie” oraz projektu „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Opolskie”.
  • 4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 5) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • 6) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udziału w konkursie.